Privát Martin

Privát Martin

Menu

Ostatné dokumenty

GDPR

Ochrana osobných údajov  

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť  

DentTech s.r.o., Clementisova 5218/5, 036 01 Martin, IČO: 45610126  

pre ďalej uvedené účely spracúvania v súlade so zákonom č.18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“) v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v rozsahu nevyhnutnom k dosiahnutiu stanoveného účelu po nevyhnutnú dobu vymedzenú podmienkami spracúvania alebo podľa právnych predpisov. 

 

Vaše osobné údaje zhromažďujeme za účelom vybavenia vašej požiadavky a skvalitnenia našich služieb. Sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako zákazníka a ku komunikácii s Vami. 

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje odoslané prostredníctvom webovej stránky, alebo poskytnuté osobne, ako aj záznamy z kamerového systému, neposkytne tretej strane s výnimkou zákonných povinností vyplývajúcich z platných zákonov SR. 

 

Vaše osobné údaje budú v súlade so zákonom prísne zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi prevádzkovateľom a Vami. V prípade odoslania vášho dotazu na webovej stránke nám dávate automaticky súhlas k tomu, aby sme Vaše osobné údaje v súlade so zákonom spracúvali a používali ich ku komunikácii s Vami. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na žiadosť zákazníka (napr. emailom) budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť DentTech s.r.o. ich nebude ďalej spracúvať. 

 

Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať telefonicky na telefónnom čísle +421 905 347 085 alebo e-mailom na adrese mklincko@gmail.com

 

Kamerový systém. 

 

Monitorujeme vyhradené verejne prístupné priestory a spoločné priestory kamerovým systémom pozostávajúcim z troch kamier: 

Kamera 1 (vstup na pozemok, parkovisko) 

Kamera 2(vstupná chodba do ubytovania a ) 

Kamera 3( kuchyňa s jedálňou) so záznamom.  

Priestory monitorované kamerami sú označené piktogramom a textovým upozornením. Monitoruje sa len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, alebo ochrany majetku alebo zdravia. Využitie takého záznamu z kamerového systému je možné len za účelom uplatňovania právnej zodpovednosti v rámci priestupkového alebo trestného konania. Záznam z bezpečnostných kamier sa uchováva v nahrávacom zariadení 10 dní a následne sa automaticky vymaže. 

 

Vaše práva ako dotknutej osoby v súlade so zákonom sú: 

 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. 

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018. 

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018. 

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018. 

Cookie settings
This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
You can accept them all, or choose the kinds of cookies you are happy to allow.
Privacy settings
Choose which cookies you wish to allow while you browse this website. Please note that some cookies cannot be turned off, because without them the website would not function.
Essential
To prevent spam this site uses Google Recaptcha in its contact forms.

This site may also use cookies for ecommerce and payment systems which are essential for the website to function properly.
Google Services
This site uses cookies from Google to access data such as the pages you visit and your IP address. Google services on this website may include:

- Google Maps
- Google Fonts
Data Driven
This site may use cookies to record visitor behavior, monitor ad conversions, and create audiences, including from:

- Google Analytics
- Google Ads conversion tracking
- Facebook (Meta Pixel)