Ďalšie užitočné informácie  

 

Privát – Martin nedisponuje recepciou. Z tohoto dôvodu je vhodné oznámiť približný čas príchodu do ubytovacieho zariadenia a dohodnúť približný čas odchodu. 

Počas pobytu, je možné sa kontaktovať s domácimi priamo, alebo pomocou telefónu. 

 

Teplá voda a vykurovanie 

objektu je zabezpečené plynovým koltlom. 

Vykurovacie obdobie je od 15.9. do 15.4., mimo tohto obdobia je objekt vykurovaný ak vonkajšia teplota klesne po dobu 3 dní bod 12°C. 

Teplota objektu je riadená termostatom. Cez deň na teplotu 22°C a počas noci na teplotu 21°C. 

 

Poznámka: Bojler s teplou vodou sa nachádza dve poschodia pod ubytovacím zariadením, z tohoto dôvodu môže trvať niekoľko desiatok sekúnd pokiaľ teplá voda potečie z batérie. 

 

Ďalšie vybavenie izby: 

na jednu ubytovanú osobu 

- 1x vankúš, 1x paplón 

- 1x posteľná bielizeň, 

- 1x uterák, 

- 1x osuška 

 

Poznámka: 

Posteľná bielizeň sa mení jedenkrát za 10 dní. Uteráky a osušky sa menia jedenkrát za 4 dni.. 

 

Počas ubytovania si hostia upratujú sami. 

Komunálny odpad sa separuje. (podľa pokynov na košoch). 

 

Vybavenie sociálne zariadenie: 

- toaletný papier a  

- tekuté mydlo. 

 

Vybavenie kuchyne: 

- utierka, 

- uterák a 

- čistiaci prostriedok na umývanie riadu 

 

Spoločné priestory: 

 

kuchyňa a jedáleň: 

Tento priestor slúži výlučne na prípravu stravy a jej následnú konzumáciu. Po vykonaní tejto činnosti sú hostia povinný vždy po sebe upratať, aby tento priestor mohli používať aj ostatní hostia. 

Zároveň nie je dovolené tu ponechávať po odchode z týchto priestorov svoje osobné veci. 

 

balkón: 

V tomto priestore, ako v jedinom je povolené fajčenie. Aj tu je potrebné po odchode zanechať priestor v pôvodnom stave. Cigaretové ohorky vysypať do nádoby na to určenej ( nie do vreca na plasty). 

 

 

V Martine dňa 1.1.2018 

Prevádzkovateľ Mgr. Michal Klincko 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

The basic information about accommodation 

 

Private-Martin does not have a reception. It is therefore appropriate to communicate the approximate arrival time and departure time to the landlord. During your stay, you can contact your landlord directly or by phone. 

 

Hot water and heating 

Hot water and heating of the building is provided by gas-boiler. 

The heating period is from 15.9. till 15.4., outside this period the object is heated only if the outer temperature drops under 12 °C for 3 days. 

The temperature of the object is controlled by a thermostat, 22°C during the day and 21ºC at the night. 

 

Note: Boiler with warm water is located two floors below the accommodation facility, for this reason it may take a few tens of seconds for hot water to flow from the battery. 

 

Additional room equipment: 

Per one person per stay 

- 1x pillow, 

- 1x quilt 

- 1x bed-linen, 

- 1x towel, 

- 1x hand towel  

Note: Bed linen are changed obce á 10 days, towels and hand towels are changed once á 4 days. 

 

Guests clean the accommodation themselves. 

We recycle waste - Follow the instructions on recycle bins. 

 

Bathroom Equipment: 

- toilet paper 

- liquid soap 

 

Kitchen Equipment: 

- cloth-linen 

- towel 

- dishwashing detergent 

 

Common room equipment 

 

Kitchen and dining room: 

This space is used exclusively for the preparation of food and its consumption. Afterwards, guests are always obliged to clean up, as this space serves also for other guests. 

At the same time, it is not allowed to leave your personal belongings here after leaving these space. 

 

Balcony: 

This space, is only space where smoking is allowed. There is also a need to leave space in the original state after leaving. Pour the cigarette butts into a container intended (not into bag for plastics). 

 

 

 

 

 

V Martine dňa 1.1.2018 

Landlord Mgr. Michal Klincko