Privát Martin

Privát Martin

Menu

Ubytovací poriadok 

pre Privát M a r t i n


Clementisova 5218/5, 03601 Martin 

 

Článok 1 

Ubytovanie a odbytovanie 

• Hosť sa môže spravidla ubytovať po 14:00 hod. prvého dňa. 

• Odbytovať do 11:00 hod. posledný deň.  

• Pri ubytovaní je každý hosť povinný predložiť doklad o totožnosti /občiansky preukaz, pas, apod/.   

• V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 11,00 hod., bude mu započítaná cena za ďalšiu noc.  

• Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.  

• Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 10.00 hodinou a izba nebola v predchádzajúci deň prenajatá, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.  

 

Článok 2 

Povinnosti hostí 

• Hosť je povinný zanechať priestory, ktoré mal k dispozícii v takom stave, v akom ich prevzal. Zároveň je povinný udržiavať čistotu a poriadok v priestoroch ktoré užíva po celú dobu ubytovania. 

• Pred odchodom z privátu /izby/ je osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo, vypnúť elektrospotrebiče, uzamknúť dvere a starostlivo uschovať kľúče.  

• V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.  

• Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch.  

 

Článok 3 

V ubytoavacom zariadení nie je povolené a je zakázané. 

• Prijímanie návštev a pustenie inej osoby ktorá nebola prijatá na ubytovanie. Prijať návštevu môže ubytovaná osoba len výnimočne a to iba s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa privátu v čase od 10:00 do 19:00 hod. maximálne na 2 hodiny a to len v spoločných priestoroch. Pri nedodržaní týchto podmienok bude hosťovi okamžite ukončený pobyt bez nároku na vrátenie peňazí za nevyčerpaný pobyt. 

• V záujme ostatných hostí, nie je dovolené spievať, hlasno reprodukovať rozhlas, televízor, koncertovať hlučne sa zabávať a pod.   

• V celom objekte je fajčenie zakázané! Fajčenie je povolené len v priestore na to určenom ( balkón) pri dodržaní všetkých protipožiarnych opatrení. Za porušenie tohoto zákazu bude hosťovi pobyt bezodkladne ukončený za podmienok ako v prvom bode o návštevách.  

• V izbe ani v spoločenských priestoroch privátu nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.  

• V priestoroch privátu a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa a mobilné masovokomunikačné prostriedky (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov, nabíjanie a napájanie telefónov, tabletov, notebookou a pod.)  

• Počas pobytu nie je povolené vynášanie akéhokoľvek zariadenia a vybavenia z ubytovacieho zariadenia. 

 

Článok 4 

V ubytovacom zariadení neubytujeme 

• Osoby prejavujúce známky opitosti, požitia drog, alebo iných omamných látok.  

• Osoby nedodržjavajúce hygienické zásady (špinavé a zapáchajúce) 

• Psov a iné zvieratá taktiež nie je možné ubytovať.  

 

Článok 5 

Povinnosti ubytovateľa. 

  • Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ privátu povinný ubytovať osoby najneskôr do 18.00 hodiny, do toho istého času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak. Po 18.00 hodine môže prevádzkovateľ izbou disponovať. 

 

Článok 6 

Platba a ostatne finančné náležitosti.  

• Za ubytovanie a poskynuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla vopred, najneskôr po príchode, ak nie je dohodnuté inak. Sumu uhradí platbou vopred na účet ubytovacieho zariadenia, najneskôr pri príchode hotovosťou.

• Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach privátu zodpovedá ubytovaná osoba a hosť podľa platných predpisov právneho poriadku.  

• Ak hosť ukončí pobyt skôr, alebo sa na pobyt dostaví menej osôb ako bolo dohodnuté, je povinný uhradiť sumu dohodnutú vopred. 

 

Článok 7 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

  

• Ponukový cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu u prevádzkovateľa privátu.  

• Sťažnosť ubytovaných osôb a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky privátu prijíma prevádzkovateľ privátu. 

• Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ privátu právo okamžite odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.  

  

Prevádzkovateľ zariadenia: Mgr. Michal KLINCKO  

V Martine 1.8.2020 

Užitočné informácie

Privát – Martin nedisponuje recepciou. Z tohoto dôvodu je vhodné oznámiť približný čas príchodu do ubytovacieho zariadenia a dohodnúť približný čas odchodu. 

Počas pobytu, je možné sa kontaktovať s domácimi priamo, alebo pomocou telefónu. 

 

Teplá voda a vykurovanie 

objektu je zabezpečené plynovým koltlom. 

Vykurovacie obdobie je od 15.9. do 15.4., mimo tohto obdobia je objekt vykurovaný ak vonkajšia teplota klesne po dobu 3 dní bod 12°C. 

Teplota objektu je riadená termostatom. Cez deň na teplotu 22°C a počas noci na teplotu 21°C. 

 

Poznámka: Bojler s teplou vodou sa nachádza dve poschodia pod ubytovacím zariadením, z tohoto dôvodu môže trvať niekoľko desiatok sekúnd pokiaľ teplá voda potečie z batérie. 

 

Ďalšie vybavenie izby: 

na jednu ubytovanú osobu 

- 1x vankúš, 1x paplón 

- 1x posteľná bielizeň, 

- 1x uterák, 

- 1x osuška 

 

Poznámka: 

Posteľná bielizeň sa mení jedenkrát za 10 dní. Uteráky a osušky sa menia jedenkrát za 4 dni.. 

 

Počas ubytovania si hostia upratujú sami. 

Komunálny odpad sa separuje. (podľa pokynov na košoch). 

 

Vybavenie sociálne zariadenie: 

- toaletný papier a   

- tekuté mydlo. 

 

Vybavenie kuchyne: 

- utierka, 

- uterák a 

- čistiaci prostriedok na umývanie riadu 

 

Spoločné priestory: 

 

kuchyňa a jedáleň: 

Tento priestor slúži výlučne na prípravu stravy a jej následnú konzumáciu. Po vykonaní tejto činnosti sú hostia povinný vždy po sebe upratať, aby tento priestor mohli používať aj ostatní hostia. 

Zároveň nie je dovolené tu ponechávať po odchode z týchto priestorov svoje osobné veci. 

 

balkón: 

V tomto priestore, ako v jedinom je povolené fajčenie. Aj tu je potrebné po odchode zanechať priestor v pôvodnom stave. Cigaretové ohorky vysypať do nádoby na to určenej ( nie do vreca na plasty). 

 

 

V Martine dňa 1.1.2018 

Prevádzkovateľ Mgr. Michal Klincko 

Accommodation regulations valid from 1.1.20081. Guests can generally check in after 14:00.

2. For accommodation, each guest is required to provide proof of identity / identification card,

passport, etc. /.

3. Guests who check in before 6:00 am, will pay the price of the previous night as well.

4. Guests who require accommodation before 10:00 am, and the room was not rent the day before,

they pay for the previous night as well.

5. Guests are obliged to vacate the room by 11:00 am the last day of accommodation. After 11:00, they

will pay for another night.

6. Guests are obliged to leave the premises in the state in which they were taken.

7. According to booked accommodation, the landlord is obliged to check in guests no later than 18:00

 o’clock. Until this time the room is reserved only for this particular guest/ unless agreed otherwise/.

 After 18:00 the landlord can dispose the room

8. Room guest can receive visitors only with the agreement of the landlord at the time from 8:00 to 21:00.

9. In the room or in the common areas guests may not move equipment, make adjustments, and any damage to electrical network or any other installations without permission of the landlord.

10. In the premises, especially the guest’s rooms guests are not allowed to use their own electrical appliances. This regulation does not apply to electrical appliances used for personal hygiene /shaver, massager, hair dryer, etc./.

11. Before leaving the apartment /room person is required to close the taps, turn off the lights and accessories, lock the doors and keep the keys safe.

12. For security reasons, it is not appropriate to leave children under 10 without adult’s supervision in the room/apartment, or in other common area.

13. Dogs and other animals are not allowed.

14. In the period from 22.00- 6:00 am guests must remain quiet. For the sake of the other guests they

are not allowed to put on loud - radio, television, concerts, sing etc.

15. Smoking is allowed only in areas designated for it /balcony/. The rooms are nonsmoking!

16. For damage caused to property and its equipment is responsible the guest by the applicable rules of

the law.

17. For accommodation and services, the guests are obliged to pay in accordance to the valid price list,

usually on arrival, unless otherwise agreed. /by account, pay in cash, by invoice/

18. The price list for temporary accommodation and other services is available by the landlord if

needed.

19. Complaint of guests and any suggestions for improving accepts the landlord.

20. Guests are obliged to follow these accommodation regulations. In case of breaking them, the

landlord has the right to withdraw from the contract for the provision of accommodation services before the agreed time.


Mgr. Michal Klincko In Martin 01/01/2008
Base information for the accommodation.

Privat-Martin does not have a reception. It is therefore appropriate to communicate the approximate arrival time to the accommodation and to agree on the approximate departure time.

During your stay, you can contact your home directly or using your phone.


Hot water and heating of the building is provided by gas Boiler. 

The heating period is from 15.9. Until 15.4., outside this period the object is heated if the outer temperature drops for 3 days point 12 °c.

The temperature of the object is controlled by a thermostat. At a temperature of 22 °c and at a temperature of 21 º C during the night.

When applying the accommodation to the heating in another period, Alena at a higher temperature, the operator may request a heating surcharge, which is usually 10% of the price of the accommodation.

Note: Bojler with warm water is located two floors below the accommodation facility, for this reason it may take a few tens of seconds if hot water flows from the battery.


Additional room facilities: 

for one person staying 

1x Pillow, 1x quilt 1x Bed Linen, 1x Towel,  1x Towel 

Note: Bed linen, location and bath towels are changed once every 7 days.


If the stay lasts for less than 7 days, bed linen, towels and bath towels are not exchanged.

Guests can clean themselves in the accommodation.

Municipal waste is separated. (Follow the instructions at baskets).


Bathroom Equipment: 

toilet paper and  liquid soap.


Kitchen Equipment:

Kitchen towel,  towel and  detergent for washing 

dishes common spaces: kitchen and dining room: This space is used exclusively for the preparation of the diet and its subsequent consumption. When you do this, guests are always obliged to clean up their space to use the other guests.

At the same time, it is not allowed here to leave your personal belongings after leaving these spaces.
Balcony:

 In this space, as in a single is allowed smoking. There is also a need to leave space in the original state after leaving. Pour the cigarette butts into a container intended (not to the plastic bag).V Martine dňa 1.1.2018

Prevádzkovateľ Mgr. Michal Klincko


Cookie settings
This site uses cookies to offer you a better browsing experience.
You can accept them all, or choose the kinds of cookies you are happy to allow.
Privacy settings
Choose which cookies you wish to allow while you browse this website. Please note that some cookies cannot be turned off, because without them the website would not function.
Essential
To prevent spam this site uses Google Recaptcha in its contact forms.

This site may also use cookies for ecommerce and payment systems which are essential for the website to function properly.
Google Services
This site uses cookies from Google to access data such as the pages you visit and your IP address. Google services on this website may include:

- Google Maps
- Google Fonts
Data Driven
This site may use cookies to record visitor behavior, monitor ad conversions, and create audiences, including from:

- Google Analytics
- Google Ads conversion tracking
- Facebook (Meta Pixel)