Ubytovací poriadok pre Privát Martin 

Clementisova 5218/5, 03601 Martin 

 

 

Článok 1 

Ubytovanie a odbytovanie 

 

 

• Hosť sa môže spravidla ubytovať po 14:00 hod. prvého dňa. 

• Odbytovať do 11:00 hod. posledný deň.  

• Pri ubytovaní je každý hosť povinný predložiť COVID preukaz EU a doklad o totožnosti /občiansky preukaz, pas, apod/.   

• V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 11,00 hod., bude mu započítaná cena za ďalšiu noc.  

• Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.  

• Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 10.00 hodinou a izba nebola v predchádzajúci deň prenajatá, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.  

 

Článok 2 

Povinnosti hostí 

 

 

• Hosť je povinný zanechať priestory, ktoré mal k dispozícii v takom stave, v akom ich prevzal. Zároveň je povinný udržiavať čistotu a poriadok v priestoroch ktoré užíva po celú dobu ubytovania. 

• Pred odchodom z privátu /izby/ je osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo a príslušenstvo, uzamknúť dvere a starostlivo uschovať kľúče.  

• V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.  

• Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch.  

 

Článok 3 

V ubytoavacom zariadení nie je povolené a je zakázané. 

 

 

• Prijímanie návštev a pustenie inej osoby ktorá nebola prijatá na ubytovanie nie je dovolené. Prijať návštevu môže ubytovaná osoba len výnimočne a to iba s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa privátu v čase od 10:00 do 19:00 hod. maximálne na 2 hodiny a to len v spoločných priestoroch. Pri nedodržaním týchto podmienok bude hosťovi okamžite ukončený pobyt bez nároku na vrátenie peňazí za nevyčerpaný pobyt. 

• V záujme ostatných hostí, nie je dovolené spievať, hlasno reprodukovať rozhlas, televízor, koncertovať a pod.   

V celom objekte je fajčenie zakázané! Fajčenie je povolené len v priestore na to určenom ( balkón) pri dodržaní všetkých protipožiarnych opatrení. Za porušenie tohoto zákazu bude hosťovi pobyt bezodkladne ukončený za podmienok ako v prvom bode o návštevách.  

• V izbe ani v spoločenských priestoroch privátu nesmie hosť bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.  

• V priestoroch privátu a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa a mobilné masovokomunikačné prostriedky (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov, nabíjanie a napájanie telefónov tabletov a notebooku a pod.)  

• Počas pobytu nie je povolené vynášanie akéhokoľvek zariadenia a vybavenia ubytovacieho zariadenia. 

 

 

Článok 4 

V ubytovacom zariadení neubytujeme 

 

 

• Osoby prejavujúce známky opitosti, alebo požitia drog, alebo iných omamných látok.  

• Osoby nedodržujúcu hygienické zásady (špinavé a zapáchajúce) 

• Psov a iné zvieratá taktiež nie je možné ubytovať.  

 

Článok 5 

Povinnosti ubytovateľa. 

 

 

• Na základe objednaného ubytovania je prevádzkovateľ privátu povinný ubytovať osoby najneskôr do 18.00 hodiny, do toho istého času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak. Po 18.00 hodine môže prevádzkovateľ izbou disponovať. 

 

Článok 6 

Platba a ostatne finančné náležitosti. 

 

 

• Za ubytovanie a poskynuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla vopred, najneskôr po príchode, ak nie je dohodnuté inak. Sumu uhradí platbou vopred na účet ubytovacieho zariadenia, najneskôr pri príchode.  

• Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach privátu zodpovedá ubytovaná osoba a hosť podľa platných predpisov právneho poriadku.  

• Ak hosť ukončí pobyt skôr, alebo sa na pobyt dostaví menej osôb ako bolo dohodnuté, je povinný uhradiť sumu dohodnutú vopred. 

 

Článok 7 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

 

• Ponukový cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu u prevádzkovateľa privátu.  

• Sťažnosť ubytovaných osôb a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky privátu prijíma prevádzkovateľ privátu. 

• Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ privátu právo okamžite odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.  

 

 

 

Prevádzkovateľ zariadenia:Mgr. Michal KLINCKO  

V Martine 1.8.2020